email: shaehduard@yandex.ru

Subject, Verb agreement. Exercises.

Agreement noun and verb
Exercises: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25