Lesson II. How do you spend your day?

 How do you spend your day?
v How do you spend your day?
v Work and school days.
v Work and workplace.
v describing work.
v Wh-questions and statements.
announcer

əˈnaʊnsə

диктор

architect

 ˈɑːkɪtekt

архитектор

carpenter

 ˈkɑːpɪntə

плотник

chef

ʃef

шеф-повар

company director

ˈkʌmpənɪ dɪˈrektə

директор компании

disc jockey

ˈʤɒkɪ

диджей

doctor

 ˈdɒktə

врач

engineer

 ˌenʤɪˈnɪə

инженер

flight attendant

 flaɪt əˈtendənt

бортпроводник

(tour) guide

 tʊə gaɪd

(туристический гид

nurse

nɜːs

медсестра

police officer

pəˈliːs ˈɒfɪsə

офицер полиции

professor

prəˈfesə

профессор

receptionist

 rɪˈsepʃənɪst

регистратор

sales manager

seɪlz ˈmænɪʤə

менеджер по продажам

salesman

 ˈseɪlzmən

продавец

salesperson

seɪlz ˈpɜːsn

продавец

secretary

 ˈsekrətrɪ

секретарь

security guard

sɪˈkjʊərɪtɪ gɑːd

охранник

supervisor

ˈsjuːpəvaɪzə

руководитель

teacher

ˈtiːʧə

учитель

travel agent

ˈtrævl ˈeɪʤənt

турагент

word processor

wɜːd (processor)

текстовый редактор

airline

ˈeəlaɪn

авиакомпания

(construction/

kənˈstrʌkʃən

(строительство/

electronics)

 ɪlekˈtrɒnɪks

электроника)

company

 ˈkʌmpənɪ

Компания

department store

dɪˈpɑːtmənt stɔː

универмаг

hospital

 ˈhɒspɪtl

больница

office

ˈɒfɪs

офис

radio station

 ˈreɪdɪəʊ ˈsteɪʃən

радио станция

(fast-food)

 (fastfood)

(быстрое питание)

restaurant

 ˈrestərɔːŋ

ресторан

school

skuːl

школа

business

ˈbɪznɪs

бизнес

computer science

 kəmˈpjuːtə ˈsaɪəns

Информатика

mathematics

 ˌmæθɪˈmætɪks

математика

day

 deɪ

день

holiday

ˈhɒlədɪ

Каникулы, отпуск

hour

 ˈaʊə

час

week

wiːk

неделю

year

 jɪə

год

clothes

kləʊðz

одежда

country

 ˈkʌntrɪ

страна

Equipment (computer)

 ɪˈkwɪpmənt kəmˈpjuːtə

Оборудование (компьютер)

high school

haɪ skuːl

Средняя школа

house

haʊs

дом

instruction

ɪnˈstrʌkʃən

инструкция

lunch

 lʌnʧ

обед

music

ˈmjuːzɪk

музыка

(news)paper

ˈnjuːsˌ peɪpə

газета

passenger

ˈpæsɪnʤə

пассажир

patient

ˈpeɪʃənt

пациент

people

ˈpiːpl

люди

phone

fəʊn

телефон

snack

snæk

закуска

tour

tʊə ˌ

тур

TV

tiːˈviː

ТВ

weather report

ˈweðə rɪˈpɔːt

прогноз погоды

work

wɜːk

работа

average

ˈævərɪʤ

средняя

full-time

fʊl taɪm

Очная

great

greɪt

большой

interesting

ˈɪntrɪstɪŋ

интересно

little

ˈlɪtl

мало

long

 lɒŋ

долго

part-time

ˈpɑːttaɪm

по совместительству

answer

ˈɑːnsə

ответ

arrive (at)

əˈraɪv ət

прибывать (в)

build

bɪld

построить

care for

keə fə

уход за

cook

kʊk

повар

do

duː

делать

get (home)

get həʊm

Добраться до(дома)

get up

get ʌp

вставать

go to bed

gəʊ tʊ bed

иди спать

to school/to work

tə skuːl /tʊ wɜːk

в школу/на работу

have a job/lunch

həv ə ʤɒb/lʌnʧ

иметь работа/обедать

leave

liːv

оставить

like

laɪk

как

love

lʌv

любовь

play (music)

pleɪ ˈmjuːzɪk

играть (музыку)

read

riːd

читать

sell

sel

продавать

serve

sɜːv

служить

sleep

sliːp

спать

sound (interesting)

saʊnd ˈɪntrɪstɪŋ

звучит (интересно)

spend (your day)

Spen jə deɪ

потратить (ваш день)

start

stɑːt

начать

stay up

steɪ ʌp

Не ложиться спать

study

ˈstʌdɪ

учиться

take

teɪk

взять

teach

tiːʧ

учить

wake up

weɪk ʌp

проснуться

watch

wɒʧ

смотреть

work

wɜːk

работа

a lot

ə lɒt

много

early

ˈɜːlɪ

рано

exactly

ɪgˈzæktlɪ

точно

home

həʊm

домой

late

leɪt

поздно

only

ˈəʊnlɪ

только

pretty (late)

ˈprɪtɪ leɪt

довольно (поздно)

then

ðen

затем

about/around

əˈbaʊt əˈraʊnd

о/вокруг

(10:00/noon)

10:00 nuːn

(10:00/полдень)

after (midnight)

ˈɑːftə ˈmɪdnaɪt

после (полуночи)

at (night/7:00/

ət naɪt7:00

 ночью/в 7:00

noon/midnight

nuːn ˈmɪdnaɪt

В полдень/полночь

before noon

bɪˈfɔː nuːn

до полудня

for (an hour)

fər ən ˈaʊə

В течении (час)

in (the morning/

ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ

(утром/

the afternoon/

ðiː ˈɑːftəˈnuːn

днем/

the evening)

ðiː ˈiːvnɪŋ

вечером)

like (Peru)

laɪk (pəˈruː)

как (Перу)

on (weekends/

ɒn ˈwiːkˈendz

на (выходные/

weekdays/

ˈwiːkdeɪz

будни/

weeknights/

wiːk naɪts

будние вечера/

Sundays)

ˈsʌndɪz

Воскресеньям

until (midnight)

ənˈtɪl ˈmɪdnaɪt

до (полуночи)

so

səʊ

так


high school

haɪ skuːl

Средняя школа

house

haʊs

дом

instruction

ɪnˈstrʌkʃən

инструкция

lunch

 lʌnʧ

обед

music

ˈmjuːzɪk

музыка

(news)paper

ˈnjuːsˌ peɪpə

газета

passenger

ˈpæsɪnʤə

пассажир

patient

ˈpeɪʃənt

пациент

people

ˈpiːpl

люди

phone

fəʊn

телефон

snack

snæk

закуска

tour

tʊə ˌ

тур

TV

tiːˈviː

ТВ

weather report

ˈweðə rɪˈpɔːt

прогноз погоды

work

wɜːk

работа

average

ˈævərɪʤ

средняя

full-time

fʊl taɪm

Очная

great

greɪt

большой

interesting

ˈɪntrɪstɪŋ

интересно

little

ˈlɪtl

мало

long

 lɒŋ

долго

part-time

ˈpɑːttaɪm

по совместительству

answer

ˈɑːnsə

ответ

arrive (at)

əˈraɪv ət

прибывать (в)

build

bɪld

построить

care for

keə fə

уход за

cook

kʊk

повар

do

duː

делать

get (home)

get həʊm

Добраться до(дома)

get up

get ʌp

вставать

go to bed

gəʊ tʊ bed

иди спать

to school/to work

tə skuːl /tʊ wɜːk

в школу/на работу

have a job/lunch

həv ə ʤɒb/lʌnʧ

иметь работа/обедать

leave

liːv

оставить

like

laɪk

как

love

lʌv

любовь

play (music)

pleɪ ˈmjuːzɪk

играть (музыку)

read

riːd

читать

sell

sel

продавать

serve

sɜːv

служить

sleep

sliːp

спать

sound (interesting)

saʊnd ˈɪntrɪstɪŋ

звучит (интересно)

spend (your day)

Spent  jə deɪ

потратить (ваш день)

start

stɑːt

начать

stay up

steɪ ʌp

Не ложиться спать

study

ˈstʌdɪ

учиться

take

teɪk

взять

teach

tiːʧ

учить

wake up

weɪk ʌp

проснуться

watch

wɒʧ

смотреть

work

wɜːk

работа

a lot

ə lɒt

много

early

ˈɜːlɪ

рано

exactly

ɪgˈzæktlɪ

точно

home

həʊm

домой

late

leɪt

поздно

only

ˈəʊnlɪ

только

pretty (late)

ˈprɪtɪ leɪt

довольно (поздно)

then

ðen

затем

about/around

əˈbaʊt əˈraʊnd

о/вокруг

(10:00/noon)

10:00 nuːn

(10:00/полдень)

after (midnight)

ˈɑːftə ˈmɪdnaɪt

после (полуночи)

at (night/7:00/

ət naɪt 7:00

 ночью/в 7:00

noon/midnight

nuːn ˈmɪdnaɪt

В полдень/полночь

before noon

bɪˈfɔː nuːn

до полудня

for (an hour)

fər ən ˈaʊə

В течении (час)

in (the morning/

ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ

(утром/

the afternoon/

ðiː ˈɑːftəˈnuːn

днем/

the evening)

ðiː ˈiːvnɪŋ

вечером)

like (Peru)

laɪk (pəˈruː)

как (Перу)

on (weekends/

ɒn ˈwiːkˈendz

на (выходные/

weekdays/

ˈwiːkdeɪz

будни/

weeknights/

wiːk naɪts

будние вечера/

Sundays)

ˈsʌndɪz

Воскресеньям

until (midnight)

ənˈtɪl ˈmɪdnaɪt

до (полуночи)

so

səʊ

так

11111

EXPRESSIONS

Describing work/school

 

What do you do? - I’m a/an .... 

Where do you work?  - I work at/in/for ... .

Where do you go to school? - I go to . . . .Asking for and giving opinions

 

How do you like . . . ? - I like . . . a lot / I love... . It’s a great... .

 

Expressing interest

 

Really?

Oh, really?

That sounds interesting.

 

Asking for more information.

 

What about... ?

Which...?

 

Talking about daily  schedules:

 

How do you spend your day?

Well, I . . . Then I . . . .

What time do you go to work/school?  I leave at... . 

And when do you get home?  I get home around ...

 

 Apologizing:Gee, I’m sorry.

 

GRAMMAR EXTENSION

 

1. Prepositions in sentences about work/school

 

I work for Toyota.             for + name of company

for Ms. Jones.      for + name of person

for a lawyer.        for + person’s job

a before consonants an before vowel sounds

 

2. Articles

Indefinite articles I’m a student. He’s an engineer.

Definite articleint1 sb beta-12
int1 sb beta-13int1 sb beta-14


int1 sb beta-15
int1 sb beta-16
int1 sb beta-17
Work Book.

Page9 Page10 Page11 Page12 Page13 Page14 Гости не могут комментировать